Nota sobre la captura d’ocells fringíl·lids

Nota de premsa

Les entitats ambientals consideren molt greu en contingut i formes el decret llei que regula la captura d’ocells fringíl·lids a Catalunya

” Considera el govern català que l’autorització de la captura de 60.000 exemplars, en els dos mesos que resten de l’any 2011, està ben justificada”

Barcelona (24/11/11) – Dilluns passat va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei pel qual es modifica el text refés de la Llei de protecció dels animals. Aquest nou decret estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, dirigida a l’activitat tradicional de cant, durant aquest any 2011.

Al marge de l’estat poblacional de les espècies afectades per aquest decret llei, els informes tècnics que van elaborar el 2010 la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Març i els tècnics de la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, coincideixen que la legislació europea és clara en aquest assumpte, no permetent la captura d’aquestes aus. Això suposa que si la Generalitat autoritza aquest tipus de pràctiques, estaria permetent una activitat no permesa per la legislació europea i en contra dels informes elaborats pels propis tècnics de la Generalitat.

Aquest anunci, de forma independent a l’opinió que els diferents sectors afectats puguin tenir (caçadors, entitats representants de la societat civil, etc), posa en evidència la manca de diàleg per part del govern de la Generalitat, i en definitiva la manca de sensibilitat cap al medi natural. Per a les entitats ambientals el més greu és la forma en què aquest decret llei ha estat aprovat, sense permetre l’opinió de la societat civil ni haver procedit a la consulta sobre el mateix a les entitats ambientals que la representen.

El passat mes de juny, en el paquet de normativa a modificar de l’anomenada llei òmnibus, ja incorporava una part d’aquesta proposta, a la qual es van presentar al·legacions i va tenir un important ressò a la premsa escrita catalana. Posteriorment el govern va passar aquest paquet de propostes al Parlament de Catalunya, on estava ja dividit en diversos projectes de llei diferents, sense donar opció a la societat civil en la seva discussió. Però finalment, i després d’haver estat anunciat que es discutiria al Parlament, ha estat mitjançant un acord de govern el 15 de novembre, sense estar publicat en les actes dels acords de govern del dia, com finalment s’ha tramitat. D’aquesta manera, per un decret llei que afecta a la conservació d’una part del patrimoni natural de Catalunya, per mantenir unes pràctiques que poden beneficiar només uns 5.000 caçadors, el Govern ha deixat fora de debat als ens representants de la societat i la resta de forces polítiques.

És significatiu que s’hagi silenciat aquesta aprovació, a 5 dies de les eleccions i que l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hagi estat publicat just el dia posterior a les eleccions. Les entitats ambientals considerem del tot inacceptable la forma d’aprovació d’aquest decret llei i l’ocultació de tota aquesta tramitació.

El decret elimina quatre espècies de la llista d’espècies protegides (pinsà, verdum, cadernera i passerell); prohibeix el vesc aprovant només com a mètodes de captura d’aus aquells que estiguin previstos a la normativa comunitària i la legislació bàsica estatal, i autoritza la captura de femelles d’aquestes 4 espècies amb l’objectiu d’aconseguir una població captiva.

Però la modificació de la Llei de protecció dels animals per treure de l’annex d’espècies protegides a aquestes espècies, no es fonamenta en criteris científics ja que verdums, caderneres i passerells tenen tendències poblacionals molt negatives a Catalunya, que en tot cas són les que haurien d’explicar aquesta desprotecció. Quin sentit té haver declarat fa molts anys (1988) aquestes espècies com a protegides i ara quan les seves poblacions estan molt pitjor deixar-les de protegir Però és que a més permetre la seva captura segueix vulnerant la legislació europea. Ja que aquestes espècies a nivell europeu no estan a l’annex d’espècies cinegètiques que són les que es poden capturar o caçar, i per tant la seva autorització s’ha de fer segons l’article 9 que marca les excepcions, s’ha de fer en petites quantitats, ha d’estar ben justificada i ha de demostrar que no hi ha mètodes alternatius (com és la cria en captivitat).

Per a més informació

Cristina Sànchez. delegada de SEO / BirdLife en Catalunya catalunya@seo.org Tel.. 932892284

Toni Altaió. ADENC taltaio@adenc.cat Tel.937171887

Entitats ambientals:

SEO/BirdLife, ADENC, IPCENA, DEPANA, Ecologistes en Acciò de Catalunya, IAEDEN, CEPA; Grup de Defensa del Ter.