Comunicat de premsa sobre un nou aeroport a Osona

Davant de les informacions que insistentment assenyalen que algunes administracions estan promovent la construcció d’un nou aeroport per a jets privats a la comarca, volem manifestar:
1.El transport privat aeri és totalment elitista i no respon a cap utilitat pràctica ni demanda de serveis que la població de la comarca reclami. A més, genera greus molèsties permanents a la població que resideix a les proximitats, degut a la contaminació acústica que inevitablement provoca. També comportaria un empitjorament de la contaminació atmosfèrica i un impacte paisatgític molt sever. Els vols dels avions privats també incideixen directament en el canvi climàtic. Entre totes les formes possibles de transportar i desplaçarse
és la menys eficient i ecològica. La decisió de potenciar aquest tipus de transport és contrària als objectius europeus, que fixen obligatòriament una reducció progressiva de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

2.La decisió d’optar a la construcció d’aquest aeroport s’hauria pres totalment d’esquena a la voluntat i sensibilitat social de la població de la comarca i dels pobles afectats, que de manera cada vegada més insistent, s’està pronunciant a favor d’un major respecte dels recursos naturals i per la preservació del caràcter principalment rural d’Osona, com a alternativa de futur davant del risc de ser absorbits dins d’una gran àrea metropolitana cada vegada més congestionada.

3.Els projectes d’infraestructures en comunicacions que es preveuen actualment ja suposen una greu agressió al territori. Actualment, s’està fent el desdoblament de la C17 fins a Ripoll, i es preveu el proper desdoblament de l’Eix transversal en tot el seu recorregut, el desdoblament de la via del tren fins a Barcelona i, més a llarg termini, la construcció del Tren Transversal. A això, cal afegir-hi la previsió de construcció de diverses carreteres secundàries, a més de la planificació de vials orbitals als nuclis urbans, de nombrosos polígons industrials a moltes poblacions de la comarca i de diverses zones residencials, d’iniciativa pública o privada.
L’accelerada depredació del territori que hi ha en curs és del tot desproporcionada i atempta greument contra la preservació de sòls de gran valor agrícola, dels espais naturals, de les masies, del paisatge i d’un patrimoni històric molt valuós. S’enterra sota l’asfalt i el creixement urbanístic les nostres millors reserves de futur.

4.Si a això hi afegim ara la construcció d’un nou aeroport, amb tots els edificis i serveis adjacents, accessos, i equipaments diversos, l’ocupació i destrucció de la part central de la Plana de Vic esdevindrà gairebé total. Els espais naturals i agrícoles passaran a ocupar-hi només petites porcions marginals de territori.

5.Un projecte d’aquest enorme impacte i abast no és acceptable sense escoltar i tenir en compte, abans, l’opinió majoritària de la població afectada. Per aquest motiu reclamem que, prèviament a optar formalment per a la construcció d’una infraestructura d’aquesta mena, es promogui un debat popular vinculant, consultant a la població. Exigim que els alcaldes i consellers comarcals es comprometin formalment a respectar la voluntat majoritària de la població. Per tant, reclamem que es paralitzi immediatament qualsevol decisió política orientada a la construcció de l’aeroport mentre no es conegui quina és l’opinió de la població de la comarca.

6.Per al GDT la lluita per una gestió correcta del territori és considerada prioritària. Reclamem de les administracions públiques i partits polítics implicats que es posicionin sempre amb el degut respecte a les persones, a l’ecologia, el medi natural i a la preservació del territori.

Entenem que aquesta és l’única política que pot garantir també una bona qualitat de vida per a tota la població.

Grup de Defensa del Ter
Dimecres 4 de març de 2009