Aturem la llei “ÒMNIBUS”!

Més de 1.200 persones presenten al·legacions contra els impactes de la -Llei òmnibus- en un bé comú i vital com l’aigua a la Generalitat de Catalunya.

En només 3 dies, la iniciativa de les entitats Attac  Acordem, Comissions Obreres, Ecologistes en Acció de Catalunya, Enginyeria Sense Fronteres, Grup de Defensa del Ter, Prou Sal i Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua ha aglutinat més de 1231 persones que han expressat el seu rebuig exercint la petició de retirada immediata de l’Avantprojecte de Llei “òmnibus”.

La ciutadania va denunciar, enviant un e-correu a través d’aquest formulari al gabinet jurídic del govern català, la clara intenció del govern de privatitzar empreses públiques com Aigües Ter-Llobregat, així com la voluntat de la llei d’aprofundir en el model mercantil que dóna prioritat als negocis per damunt dels drets socials i de la preservació del medi ambient, entre molts d’altres aspectes exposats a continuació.

Els motius que han portat a més de 1231 persones a fer aquesta petició són els següents:

Consideracions generals

– Es considera molt negativa la manca de transparència i desconsideració cap als àmbits de participació institucional. Les mesures incloses en l’avantprojecte no s’han comentat ni debatut en cap àmbit de participació institucional.

– S’eliminen controls democràtics i parlamentaris i es limita, quan no es suprimeix, la participació institucional dels agents socials.

– Les modificacions de l’avantprojecte comporten una pèrdua de garanties i drets dels ciutadans i ciutadanes, i un greu retrocés en temes mediambientals.

– Es considera també molt negativa la no presentació en l’avantprojecte de cap justificació tècnica ni econòmica que justifiqui ni demostri la utilitat de les mesures que es plantegen. Moltes de les mesures no tenen res a veure ni amb l’agilitat ni amb la millora de l’economia, ans al contrari, signifiquen un retorn a models fracassats.

– Amb aquestes mesures es vol aprofundir en el model mercantil i neoliberal on es dóna prioritat als negocis per damunt dels drets socials i de la preservació del medi ambient.

– El servei públic d’aigua segueix patint aquestes polítiques i amb aquest avantprojecte s’obre la porta a la futura privatització dels serveis o patrimoni públic d’Aigües Ter Llobregat. Així com també s’obre la via a la privatització dels cabals addicionals o, si més no, a la seva gestió privada.

Consideracions sobre l’articulat referent a l’Aigua

– Es proposa la supressió de l’article 8 de l’avantprojecte que modifica l’apartat 2 de l’article 11 del Text refès de la legislació en matèria d’aigües, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, ja que en aquest article es defineix com a únic òrgan de gestió en règim de participació de l’Agència Catalana d’Aigua (ACA) a les comissions de desembassament. Per tant, no es dóna compliment a la directiva europea 2003/4/CE i la seva transposició a la llei 27/2006 que manen del conveni Aarhus, ja que es vulnera el dret a la participació del “públic” definit en l’article 2.1 de la llei. Així mateix, tanca la possibilitat de tenir o enfortir altres òrgans de participació i, en concret, els “Consells de conca” per a cada una de les conques internes del districte fluvial de Catalunya, i aconseguir permetre que aquests siguin espais de participació que donin compliment a llei 27/2006.

– Es proposa la supressió de l’article 9 de l’avantprojecte que modifica l’apartat 8 de l’article 11 del Text refés de la legislació en matèria d’aigües, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, ja que en aquest article es limiten les atribucions del CUSA com a òrgan deliberant, d’assessorament i de participació en l’elaboració dels instruments de planificació de l’ACA. Per tant, deixa fora el pronunciament i, fins i tot, la deliberació sobre altres aspectes de gran transcendència com són els de la gestió de l’ACA en els diversos àmbits del cicle de l’aigua, els econòmics en els pressupostos, el finançament de l’ACA, les tarifes i cànons, etc. Per altra banda, es contradiu respecte l’apartat 11.10 de l’esmentat article en el que s’indiquen les funcions del CUSA i es regulen els temes sobre el que és perceptiu emetre informe d’assessorament.

– Es proposa la supressió de l’article 10 de l’avantprojecte que modifica l’apartat 9 de l’article 11 del Text refés de la legislació en matèria d’aigües, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, limitant d’aquesta manera el nombre de membres del CUSA a un màxim de 25 en comptes dels 50 actuals.

– Es proposa la supressió dels articles 15, 16, 17, 18 i 24 de l’avantprojecte que modifiquen l’apartat 1 de l’article 35, l’article 37, 38 i 39 del Text refés de la legislació en matèria d’aigües, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, ja que es modifica la legislació anterior procedint sistemàticament a la substitució de les atribucions i propietats de l’Ens d’abastament en alta del sistema Ter-Llobregat (és dir Aigües del Ter Llobregat) atribuint-les directament a l’ACA, segurament en previsió d’una eventual modificació estatutària o supressió d’aquella empresa pública, i obrint el camí a una futura privatització dels serveis o venta de patrimoni públic.

– Es proposa la supressió de l’article 19 de l’avantprojecte que modifica l’apartat 3 de l’article 44 del Text refés de la legislació en matèria d’aigües, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, ja que es fa desaparèixer de l’article original la reserva per a l’Ens d’abastament dels cabals addicionals sense procedir, en la lògica dels altres articles mencionats, a l’atribució d’aquests a l’ACA o a alguna altra empresa pública que en depengui mitjançant la inscripció en el Registre d’Aigües corresponent. S’obre amb aquesta modificació pretesa en aquest article 19 la via de la privatització dels cabals addicionals o, si més no, la seva gestió privada, quan en la situació actual només és permès a l’Ens d’Abastament del Ter-Llobregat, el qual, com ja s’ha comentat en el punt anterior, desapareix tota referència seva en el Text refés en matèria d’aigües a Catalunya.

– Es demana la supressió de l’article 20 de l’avantprojecte que afegeix un apartat 3 a l’article 54 del Text refés de la legislació en matèria d’aigües, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, ja que possibilita a l’ACA l’autorització d’abocaments puntuals per damunt dels límits establerts en l’autorització de l’abocament. Aquesta modificació contravé la normativa nacional, estatal i comunitària, com és el cas de la Directiva Marc d’Aigua, que insta a tots els Estats membres a què totes les masses d’aigua (rius, aqüífers, llacs, etc.) aconsegueixin un bon estat ecològic que permeti la vida de les diverses espècies. Això, es pretén facilitar greus impactes ambientals i no limitar els abocaments en origen.

– Es demana que es clarifiqui l’abast de les modificacions de l’article 156 de l’avantprojecte que modifica l’article 12.1.d) de la Llei 5/1998, i les repercussions que pot tenir en el funcionament del comitè executiu, ja que sobre la composició del comitè executiu no estableix el número de vocals que ha de tenir. Tanmateix, estableix que hi haurà representació de l’administració de la Generalitat, de l’administració local i de les entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat, sense establir la composició exacta.

– Es proposa la supressió de l?article 158 de l’avantprojecte que modifica l’article 17 de la Llei 5/1998 en el que s’elimina la referéncia a la representació dels sindicats més representatius, quedant únicament la de les entitats l’activitat de les quals estigui relacionada amb les competéncies de Ports de la Generalitat. Aixó minora greument la representació social en el Consell Assessor i, per tant, en l’estructura.

– Es proposa la supressió de l’article 444 de l’avantprojecte que modifica l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 22/2009, i de l’article 445 de l’avantprojecte que no modifica sinó que afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 4 de la Llei 22/2009, ja que l’objectiu de la modificació d’aquests dos articles respon clarament a la intenció de tornar a la situació anterior a l’aprovació de la Llei en el 2009. És a dir, s’estableix que la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Còsting pugui gestionar i intervenir sobre els ecosistemes aquàtics continentals si s’estableixen els mecanismes de col·laboració oportuns. Precisament, un dels punts clau de la Llei 22/2009 va ser treure la possibilitat d’exercir aquestes funcions de gestiò i control a la Federaciò esmentada, ja que passava a mans exclusives de les administracions públiques, encara que es pogués demanar participació a entitats sectorials esportives i de l’àmbit científic. Amb les modificacions la gestió podrè dependre d’entitats privades, com la federació abans esmentada.

– Es proposa la no supressió de l’apartat 3 de l’article 25 de la Llei 22/2009 que inclou l’article 446 de l’avantprojecte, ja que es modifiquen les zones de pesca en aigües continentals, i a partir de l’aprovació d’aquesta Llei es permetrà la pesca amb captura o mort en les reserves genètiques d’espècies autòctones, mentre que fins ara només es permetia la pesca sense mort, lliure o controlada.