El GDT participarà a l’o3sac

El Grup de Defensa del Ter ha assistit i participa, juntament amb altres entitat del tercer sector ambiental, en el procés de constitució de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) que ha emès la següent declaració:

Declaració de la Convenció de l’o3sac: Adhesió a la missió i procés de constitució de l’o3sac

Les associacions i agrupacions d’entitats del tercer sector ambiental de Catalunya reunides a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona acordem participar en la constitució formal de l’o3sac (Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya) en una associació que porti a terme la missió i implementi els objectius definits.

La missió de l’o3sac és aplegar les organitzacions del tercer sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu, amb l’objectiu de treballar per a la promoció de l’associacionisme ambiental, la consolidació de les entitats ambientals i el reconeixement de la seva tasca per part del conjunt de la societat catalana i, en particular, del Govern de la Generalitat de Catalunya, del Parlament de Catalunya i de les administracions públiques d’àmbit local, supralocal i europees.

Amb el repte d’exercir aquesta missió l’associació treballará en els següents objectius:

1.Afavorir el treball en xarxa i les aliances de les entitats ambientals.
2.Incentivar l’excel·lència i innovació de les organitzacions del Tercer Sector Ambiental com ara la millora de la gestió, la qualitat en els serveis i accions, la transparència i la comunicació.
3.Exercir i promoure accions d’incidència política al servei del tercer sector ambiental.
4.Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats amb el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i la resta de les Administracions Públiques.
5.Garantir la participació de les entitats en els processos de decisió que afecten al medi ambient.
6.Vetllar per l’existència de mecanismes de finançament adequats a les necessitats de les entitats del Tercer Sector Ambiental i les seves activitats i serveis
7.Incentivar la generació i transmissió de coneixement socio ambiental.
8.Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la missió de l’associació.
Establir la Convenció de l’o3sac com l’espai presencial de debat i concertació de les entitats del tercer sector ambiental de Catalunya.

Barcelona, 6 de maig de 2011