Nota de premsa: Captació d’aigua Le Porc Gourmet

NOTA DE PREMSA:

El Grup de Defensa del Ter presenta al·legacions davant de l’Agència Catalana de l’Aigua (i n’ha enviat còpia a l’ajuntament corresponent) per la petició d’obrir nou pous d’aigua per a és industrial de l’escorxador Le Porc Gourmet, SAU, al municipi de Santa Eugènia de Berga.

El volum d’aigua peticionat per l’empresa és exagerat: un volum de captació màxim anual de 500.000 m3 (que representa un cabal mitjà equivalent de 15,85 litres per segon). Sols aquest consum d’aigua equival al d’una població de 10.000 habitants quan a Sta. Eugènia només té censats 2.261 habitants (Idescat, 2010).

No pot ser que es perdin o s’eixuguin més fonts (o per defecte, es connectin a l’aigua de xarxa) i en canvi es continuïn fent captacions d’aigua per a és industrial indiscriminadament i sense condicions. Cal condicionar les concessions per a finalitats industrials o productives (com és el cas) a què no es perjudiqui la funció natural de les masses d’aigua; siguin rius, llacs, fonts o aqüífers.

Per això des del Grup de Defensa del Ter, sol·licitem:

– Ser informats i considerats com a part interessada

– Que es tinguin en compte les possibles afectacions a tercers i als altres usos alternatius de l’aigua i els perjudicis que aquesta concessió pugui ocasionar, tals com el possible assecament dels pous afectats i algunes fonts

– Que es revisin degudament les activitats per a les quals es sol·licita la captació

– Que es condicioni la concessió d’aquesta sol·licitud de captació per a usos industrials a la qualitat de les aigües d’aquests pous, rebutjant la petició si es tracta d’aigua considerada com potable, tant escassa als aqüífers de la Plana de Vic

Cal esmentar que la contaminació de les aigües i els aqüífers de la Plana de Vic es deuen en la major part als diferents nivells del model ramader intensiu del porcí. Del qual els escorxadors industrials en són un dels graons finals i als quals se’ls ha d’exigir responsabilitat i un compliment estricte de les normes ambientals

La crisi no ha de servir de pretext per abaixar el llistó. No té sentit, ni futur donar privilegis a aquelles empreses que basin la seva viabilitat en rebaixes en matèries ambientals o laborals, i que a part del benefici particular per a l’empresa suposin un retrocés per a tots.

Grup de Defensa del Ter
(tlfs: 669349650 / 669500693)

TER viu, TERritori viu!!

PS: Veure al·legacions íntegrament clicant <a href=”https://sites.google.com/site/gdter2/home/Al%C2%B7legacionscaptacioLEPORCGOURMET.pdf?attredirects=0&d=1″target=”_blank”>aqu?</a>