Acord social de l’aigua en defensa dels nostres rius i de l’aigua pública

El canvi climàtic ens imposa un futur en el qual es reduirà dràsticament l’aigua disponible, i en el que els cicles de sequera i les grans tempestes, amb les corresponents crescudes, seran cada vegada més freqüents i intensos.

Davant d’aquestes perspectives, és urgent un gran acord social basat, d’una banda, en la recuperació dels nostres rius, aiguamolls, llacs i aqüífers, com un patrimoni ambiental públic que ha d’estar al servei de l’interès general, i d’altra banda, en la defensa de l’aigua com un bé públic, que ha de ser d’accés universal pel que fa als serveis d’aigua i sanejament, en tant que es tracta d’un dret humà, reconegut com a tal per les Nacions Unides.

En aquest context és urgent:

– aturar el creixement de demandes, especialment de regadiu, la construcció de nous embassaments i transvasaments i els processos de deteriorament, apropiació i sobreexplotació de rius i aqüífers, per tal de garantir la seva sostenibilitat i el bon estat ecològic de les aigües, al servei de l’interès general, respectant els cabals ambientals i altres exigències de la Directiva Marc.

– redimensionar a la baixa la superfície regada i els consums urbans expansius de manera que es s’adaptin a la reducció de cabals disponibles que imposa el canvi climàtic en curs.

–  revertir els processos de mercantilització de l’aigua i de privatització dels nostres serveis de proveïment i sanejament, per recuperar-los com serveis d’interès general, sota una gestió pública transparent i participativa.

– acabar amb la corrupció que ha anat creixent, en transformar l’aigua i els serveis de
proveïment i sanejament en grans negocis privats.

Les persones sota signants, en representació de moviments i col·lectius socials, sindicats, partits polítics, fundacions o a títol personal, fem una crida en pro d’aquest gran Acord Social per l’aigua, davant del Canvi Climàtic, per sobre d’ideologies, d’interessos particulars i fins i tot d’identitats nacionals, en tot aquest territori de la península Ibèrica i de les illes, que dóna vida als nostres rius, dels que al seu torn depèn el nostre benestar.

Qualsevol persona pot adherir-se a la crida en aquest enllaç:

https://goo.gl/forms/ts0dkG7AeoJoVCnv2