Aigua és Vida, Ecologistes en Acció, Grup de Defensa del Ter, Naturalistes de Girona i la Taula del Llobregat presenten 90 al·legacions al Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Aigua és Vida, Ecologistes en Acció, Grup de Defensa del Ter, Naturalistes de Girona i la Taula del Llobregat presenten 90 al·legacions al Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

  • La preservació del bon estat ecològic i químic de les masses d’aigua és essencial per a la vida, la biodiversitat i la salut de les persones. La Directiva Marc d’Aigua europea exigeix el seu bon estat per al 2027 com a data límit.
  • Les organitzacions ecologistes i de defensa del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament consideren gravíssim que 22 anys després de l’aprovació de la Directiva Marc de l’Aigua el 62% de les masses d’aigua no hagin aconseguit el bon estat ecològic.
  • Complir amb el 100 % dels cabals de manteniment, impedir en origen la contaminació de les masses d’aigua, treballar per impedir l’augment de demandes i dotar de suficients recursos econòmics el capítol de coneixement i governança són 4 eixos essencials per aconseguir el compliment de la Directiva Marc de l’Aigua.

Aigua és Vida, Ecologistes en Acció, el Grup de Defensa del Ter, Naturalistes de Girona Catalunya i la Taula del Llobregat presenten 90 al·legacions al Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i al Programa de Mesures. Les al·legacions presenten consideracions a la determinació del règim de cabals de manteniment i ecològics, al Sistema Ter-Llobregat, al Pla de Seguiment i Control i a la justificació dels incompliments. En el marc del programa de mesures les consideracions han estat en els capítols d’assoliment d’objectius ambientals, a l’atenció de demandes i racionalitat en l’ús de l’aigua, a l’adaptació al canvi climàtic i a fenòmens eventuals o extrems i al coneixement i governança i a les partides pressupostàries que s’hi dediquen.

Les organitzacions ecologistes i de defensa del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament consideren que complir amb el 100 % dels cabals de manteniment, impedir en origen la contaminació de les masses d’aigua, treballar per impedir l’augment de demandes i dotar de suficients recursos econòmics el capítol de coneixement i governança són 4 eixos essencials per aconseguir el compliment de la Directiva Marc de l’Aigua.

El 3r cicle de planificació hidrològica ha de recollir al 100% els cabals ecològics que el govern de Catalunya va aprovar el 13 de juliol de 2006 en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment que científicament va determinar l’ACA a novembre de 2005. Així mateix, consideren molt greu i inacceptable que a hores d’ara ni tant sols s’acompleixin els cabals que el Pla de 2n cicle (2016 a 2021) va rebaixar en un 40% sense cap criteri científic. Aquesta rebaixa es va justificar amb una implantació obligatòria per als anys 2018 i 2020. Incomprensiblement, tot i la injustificable rebaixa i l’obligatorietat per al compliment, la planificació presentada a exposició pública torna a incorporar la concertació.

Per a coneixement i governança aquest Pla només hi destina 3,6M d’Euros només un 0,15% del total dels 2.380,9 Milions d’Euros. En aquest sentit ens afegim al dictamen del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA) que literalment diu que cal ‘…un notable increment de la partida pressupostaria destinada a la millora del coneixement i la governança. Una major partida pressupostaria permetrà a l’Agència, ja sigui directament o en col·laboració amb altres agents, avançar significativament en la definició dels canvis normatius necessaris per desenvolupar noves fonts de recursos hídrics, capaces d’aportar recursos addicionals i més fiables que les actuals. Amb nous espais de governança com els Consells de Conca i/o Observatoris de l’Aigua on es podria fer una diagnosi del Pla de Seguiment i Control que anés més enllà d’un bon seguiment tècnic, per tal de poder avaluar, des de diverses perspectives, els riscos d’incompliment, les tendències del bon estat de les masses d’aigua i l’efectivitat de les mesures.’

El Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el Programa de Mesures són les eines que determinen les accions i mesures necessàries per aconseguir els objectius ambientals que exigeix la Directiva Marc d’Aigua europea (DMA), garantir el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament i facilitar el volum d’aigua necessari per als diversos usos.

La DMA aprovada l’any 2000 establia que el 2009 s’havia d’aprovar el primer cicle de planificació hidrològica, que s’havia de revisar cada 6 anys i que el 2027 totes les masses d’aigua havien d’aconseguir el seu bon estat ecològic. En cas de no aconseguir-se s’havia de justificar per diverses exempcions una de les quals és per causes naturals.

El passat 15 de març l’Agència Catalana de l’Aigua va presentar a exposició pública de 6 mesos el 3r cicle de planificació. A tal efecte dins el termini estipulat presentem 90 al·legacions a fi de bé siguin considerades atenent al fet que no deixen de ser exigències de compliment d’allò que està programat en la mateixa Directiva Marc d’Aigua i que les administracions no s’esforcen el suficient per complir els mínims que aquesta contempla. L’aigua és massa important per deixar-la en mans d’ interessos privats. Reclamem espais i eines innovadores per tal que el territori es pugui implicar en la gestió dels canvis necessaris per reduir la nostra vulnerabilitat al canvi global.