08/06/2017 TORNAR
El Ter i el Freser dins la Xarxa Natura 2000?
El GDT demanem incloure el curs dels rius Ter i Freser a la Xarxa Natura 2000:

El grup de Defensa del Ter hem sol?licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que inclogui la totalitat del curs dels rius Ter i Freser dins la Xarxa Natura 2000 de protecci? mediambiental. Amb aquesta petici? ens afegim a altres entitats i estaments, com el Centre d?Estudis de Rius Mediterranis i el Consorci del Ter, que han fet la mateixa petici? al Conseller.

Actualment els rius Ter i Freser estan en gran part del seu recorregut exclosos de la Xarxa Natura 2000. En aquests espais existeixen tant h?bitats com esp?cies d?inter?s comunitari que justificarien la seva inclusi?. la conca del riu Ter acull una gran diversitat d?esp?cies i d?h?bitats naturals, fins el punt que hi s?n representats la majoria dels ecosistemes d'Europa. Els rius s?n, i han estat, els tradicionals corredors lineals naturals, el Ter i Freser permeten la connectivitat de les regions biogeogr?fiques alpina i mediterr?nia, aix? com la connectivitat entre nombrosos espais naturals protegits. De fet la fragmentaci? dels h?bitats i la manca de connectivitat en espais naturals protegits ?s una greu amena?a, sobretot pels espais fluvials. Nosaltres creiem que cal definir nivells de protecci? que donin continu?tat i consist?ncia a la globalitat del sistema, tot i que aquests espais perimetrals i connectors no disposin actualment de valors naturals qualificats o no presentin estats ecol?gics ?ptims. ?s decebedor que despr?s de tants anys i arguments a favor encara no s?hagin fet passos utilitzant els instruments de que disposa l?administraci? per protegir aquests estimats cursos fluvials.


08 juny 2017
Grup de Defensa del Ter
FOTOS
Foto 1 de 1
el Ter