Episodis de contaminació per ozó

Nota de premsa: Episodis de contaminació atmosfèrica per ozó troposfèric a la Plana de Vic

Ahir a la Plana de Vic va tenir lloc un episodi de contaminació atmosfèrica per ozó troposfèric. Aquest no és un fet aïllat. En els darrers deu anys la Plana de Vic ha tingut el 50% dels episodis d’ozó que s’han produït a Catalunya segons les mesures de les estacions automàtiques de Tona, Vic i Manlleu. Aquesta primavera dels 11 episodis d’ozó 10 han tingut lloc a casa nostra, dels quals 4 han superat els nivells d’”avís a la població”. Cal tenir en compte que quan es detecten altes concentracions d’ozó en alguna estació de mesura,  n’hi ha a la resta de les poblacions de la plana.

L’activitat de la Plana de Vic no és especialment productora de precursors d’ozó (elements necessaris per a la formació de l’ozó). La principal font d’aquests és la conurbació de Barcelona que, arrossegats per la marinada arriben a la Plana i amb la forta calor es forma ozó troposfèric. Per tant, patim situacions greus de contaminació de l’aire per culpa de l’alta intensitat del trànsit de l’Àrea Metropolitana.

A principis del passat mes de març, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals van aprovar un acord polític per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de 15 anys, fixant una reducció del 10% en els propers 5 anys. Tanmateix aquestes mesures incompleixen la legalitat i redueixen els objectius als quals obliga la normativa europea. Europa exigeix plans quinquennals per complir la legalitat, només a Barcelona cal reduir un 30% en cinc anys per poder complir la legalitat. Les principals mesures que es volen aplicar són disminuir el nombre de vehicles i tenir vehicles amb menys emissions. Alguns experts però indiquen que substituir aquests vehicles vells pels que tenen distintius C o B no reduiran les emissions d’òxids de nitrogen, tots emeten igual, per tant, tampoc eliminem l’ozó.

Quan es preveu un episodi d’ozó la Generalitat i els ajuntaments són els responsables que han d’avisar a la població, especialment a les persones més vulnerables. També de donar consells de que fer en cada cas.

Des del GDT fa temps que hem creat un grup de treball a l’entorn de la contaminació atmosfèrica. Entre altres qüestions, hem organitzat xerrades, hem aconseguit el compromís de polítics aprovant mocions al Consell Comarcal i a Vic, i estem treballant per reunir-nos amb responsables de medi ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Generalitat per tal que prenguin mesures que han d’aconseguir que respirem un aire més net.

D‘aquests episodis amb altes concentracions d’ozó ens preocupa que les diferents administracions no estan informant degudament a la població. També denunciem que no s’estan aplicant mesures efectives per reduir les emissions contaminants. Demanem més incidència en el transport privat, eliminar vehicles a motor de les ciutats, desplaçar-nos més sovint a peu o amb mitjans no contaminants i, especialment, potenciar el transport públic arreu del país. Hem de ser nosaltres que hem d’incidir per tal de tenir més i millor transport públic, la Generalitat no té pas previst millorar-lo a curt termini. Estem disposats a fer un canvi de model i deixar el vehicle privat a casa més sovint?

VOLEM UNA MILLOR QUALITAT DE L’AIRE
16/06/2017
Grup de Defensa del Ter (Comissió de Contaminació Atmosfèrica)